ماشین های تعقیب و دستگیری

خودورهای ویژه‌ی تعقیب و دستگیری مخالفین رژیم پهلوی