دفتر ثبت اسامی – اتاق افسرنگهبان

دفتر ثبت اسامی و مشخصات دستگیرشدگان توسط ساواک