اسلحه خانه

محل نگهداری اسلحه نگهبانان کمیته مشترک