تصویر ثابتی در اتاق افسر نگهبان

پرویز ثابتی – مدیرکل اداره سوم ساواک (امنیت داخلی)