اتاق حسینی

شلاّق-  تخت شلاّق-  آپولو و شوك الكتریكی

نمونه ای از ابزارآلات مُتداول شكنجه در محلّ كميته‌ی مشترك ضدّ خرابكاری