اتاق آرش

اتاقهاي بازجويي

اتاقهاي طبقات اول و دوم و سوم به بازجويان و شكنجه‌گران اختصاص يافته بود. و در اكثر آنها از كابل، باتوم برقي، دستبند، آویزان کردن و سوزاندن با فندك و سيگار استفاده مي‌شد.

آموزش بازجويان و شكنجه‌گران با جديدترين شيوه‌ها و ابزارها بر عهده سازمان‌هاي سيا و موساد بود. علاوه بر آن، سيا با برپايي سمينارهاي متعدد، تازه‌ترين تجارب و شگردهاي خود را به عوامل ساواك منتقل مي‌كرد.

 

.