غرفه بولتن ها

بولتن‌های سرّی (دستورات شاه درباره کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک شهربانی)

در ساواك و به‌ويژه در كميته مشترك ضد خرابكاري رسم بر اين بود كه اگر شخصي دستگير و يا به فعاليت گروهي خاتمه داده مي‌شد چگونگي كشف گروه، تعداد افراد دستگير شده و مدارك به دست آمده طي بولتن ويژه‌اي كه همه هفته دو بار و در شش نسخه تهيه و نوشته مي‌شد، و طی سلسله مراتب اداري به رؤیت و مطالعه‌ی محمدرضا شاه مي‌رسيد.

براي آنكه شاه خائن هم بداند دستوراتش در مورد شكنجه رعايت مي‌شود، معمولاً در بولتن‌ها نوشته مي‌شد، سرانجام متهم پس از مقاومت سرسختانه اعتراف نمود كه فلان [و یا عبارتهاي ديگري چون: «متهم پس از استمرار بازجويي اعتراف كرد» ، «در اثر پيگري و مداومت بازجويي اعتراف و اظهار كرد» و یا « متهم پس از بازجوئيهاي فني اعتراف كرد فلان»] و اين عبارت به آن معني بود كه متهم در شرايط عادي و انساني اعتراف نكرده بلكه اين دژخيمان ساواك [و شهربانی] بوده‌اند كه با كابل و انواع و اقسام وسائل شكنجه، زبان او را باز كرده‌اند.

 (برگرفته از اعترافات بازجو و شکنجه‌گر ساواک، بهمن نادری‌پور معروف به تهرانی)