غرفه آثار و لوازم اهدایی زندانیان

برخی از اسناد، مدارک، وسایل مورد استفاده و یا اشیای ساخته شده توسط زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در دوران مبارزه و یا حبس