سلول عمومی

سلول عمومی

در اصطلاح زندان به اتاق محل حبس زندانی، «سلول» گفته می‌شود.

معمولاً زندانياني كه تخلیة اطلاعاتی شده یا دوره‌ی بازجويي‌‌شان رو به پايان بود، با نظر بازجو از سلول انفرادی به عمومی منتقل می‌شده که ابعاد حدوداً 14 الی 30 متر مربع داشته است.

روشنایی سلول‌ها، از پنجره داخل آن‌ها و لامپ نصب شده در پشت پنجره بالای در سلول تأمین می‌شد.

ظرفیت سلول‌ها تعریف شده بود اما گاهی در اثر دستگیری‌های فزاینده، تعداد زندانيان تا چندین برابر ظرفیت چه در انفرادی و چه در عمومی، افزایش می‌یافته و موجب ایجاد مشکلاتی مثل نبود جای کافی برای استراحت، کمبود شديد اكسيژن و به سختی نفس كشيدن زندانیان می‌شده است.

در داخل كليه سلول‌ها هیچ گونه امكانات گرمايشي و سرمايشي وجود نداشته است

 

.