هشتی بند1 – سلول های انفرادی

سلول انفرادی:

اتاقی کوچک به ابعاد حدوداً 5/1 در 5/2 متر که زندانی به‌تنهایی در آن محبوس می‌شده است. کف آنها اغلب با زیلوهای بسیار کثیف و متعفن پوشیده شده بود.

زنداني در ابتدا، به اين سلول‌ها منتقل مي‌شد و تا اتمام دورة بازجویی و تخلیة اطلاعاتی در آنجا حبس بود.

روشنایی داخل سلول‌ها در حداقل ممکن و تنها از طریق لامپ نصب شدة پشت پنجرة بالای در سلول تأمین می‌شده است.

در برخی مواقع به تشخیص بازجو یا مسئولین زندان و نیز دستگیری جمع كثيري از انقلابیون، تا شش نفر از زندانیان را در این سلول‌ها جاي مي‌داده‌اند

 

.