هشتی بند1 – کشیدن موی سر

کشیدن موی سر زندانی توسط شکنجه گران

یکی از رفتارهای وحشیانه بازجویان و شکنجه گران ساواک ،کشیدن موی سر زنان زندانی و دواندن انها در دور دایره و محوطه بازداشتگاه بوده است.