اتاق رئیس زندان

اتاق رئیس زندان:

 رئيس كميته توسّط شخص شاه انتخاب می‌شد. وی در ابتدا رئيس وقت شهرباني كلّ كشور را به این سمت منصوب و پس از تجديد و توسعه ساختار كميته در خرداد سال 1352، رئیس آن را از بين مقامات بلند پايه‌ی ساواك انتخاب كرد.