ماشین فردوست

اتومبیل مخصوص «لیموزین» رییس دفتر اطّلاعات ویژه‌ی شاه؛ ارتشبد حسین فردوست