اتاق افسر نگهبان

هر زنداني به محض ورود به كميته، جهت ثبت مشخّصات فردي در دفتر مربوطه و تحویل كلّيه‌ی وسايل و لوازم شخصی، به اين اتاق منتقل می شد