نمودار سازمانی2- اتاق افسرنگهبان

نمودار سازمانی كميته‌ي مشترك ضدّ خرابکاری از سال 52  تا 57