عکاسخانه

پس از دستگیری و انتقال فرد به بازداشتگاه کمیتة مشترک و یا سایر زندان‌ها، به منظور تشکیل پرونده‌ی زندانی و الصاق به آن، پلاکی را به گردن او آویزان و اقدام به عکس‌برداری تمام رخ و نیم رخ چپ و راست از زندانی می‌کردند. اطّلاعات درج شده در این پلاک‌ها شامل شمارة متّهم، تاریخ دستگیری، حرف «ک» (در صورت عکسبرداری در کمیتة مشترک) بوده است. همچنین این عکسها جهت شناسایی و دستگیری مجدّد زندانی در اختیار مأمورین ساواک قرار می‌گرفت