دستبند قپانی در اتاق رسولی

دستبند قپانی:

يك دست زندانی را از بالاي كتف و دست ديگرش را از پایين به پشت رسانده و با دستبند به هم وصل مي‌کرده‌اند. این نوع بستن دست‌ها که موجب كشيده شدن دست‌ها و در برخی مواقع باعث در رفتن کتف زندانی مي‌شده، به «دستبند قَپاني» معروف بوده است

.