اتاق ملاقات

زندانياني كه در كميته‌ی مُشترك بودند در مواردي بسيار نادر و انگشت‌شمار، اجازه‌ی ملاقات با اعضاي درجه يك خانواده شامل پدر، مادر، فرزند و همسر به آنها داده مي‌شد. بين زنداني و ملاقات كنندگان راهرويي قرار داشت كه یك نفر مأمور ساواك در آنجا مستقرّ شده و مانع تبادل اطّلاعات بین ایشان می‌شد

.