اتاق پانسمان – بهداری

اتاق پانسمان:

در این اتاق، پانسمان زخم‌های زندانی ـ که غالباً نتیجة ضربات مهلک شلاق و یا ناشی از سوزاندن بوده ـ به شیوه‌ای سطحی و غیراصولی و بعضاً ناشیانه و بی‌رحمانه، صرفاً به منظور جلوگیری از خونریزی‎‌های احتمالی صورت می‌گرفته است.

نبود امکانات کافی و استفاده از داروهای غیرمؤثر و ضعیف، موجب طولانی شدن زمان التیام زخمها می‌شده است.